Правила за участие

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В РЕКЛАМНА ИГРА „КУПИ, РЕГИСТРИРАЙ, СПЕЧЕЛИ С RAIDER“ (2021)

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНА ИГРА – „КУПИ, РЕГИСТРИРАЙ, СПЕЧЕЛИ С RAIDER“

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Рекламната игра – „КУПИ, РЕГИСТРИРАЙ, СПЕЧЕЛИ С RAIDER“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. С осъществяването на покупка и регистрацията си на  https://www.igra.raider.bg / съгласно настоящите условия участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.3. Настоящите правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и са публично оповестени на страницата на Организатора в www.igra.raider.bg. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай че участникът не е съгласен с такива промени същият следва да прекрати участието си в Играта чрез изпращане на изрично изявление до Организатора.

1.4. Играта предоставя възможност за получаването на следните награди:

1.4.1. I – ва голяма награда – Електрически скутер Raider, 549650 – 1 (един) брой – тегленето на голямата награда ще бъде осъществено на 10.08.2021г.

1.4.2. II -ра голяма награда – Ховърборд Raider, 549749 – 1 (един) брой – тегленето на голямата награда ще бъде осъществено на 10.08.2021г.

1.4.3. малки  награди - общо 50 (петдесет) броя, от които  10 (десет)  броя-  Преносим Bluetooth високоговорител, 549796, 10 (десет)  броя - Слушалки безжични, 549970B  и 30 (тридесет) броя - Часовник Raider рекламен, 549918. Тегленията на малките награди

ще бъде осъществено на 10.08.2021г.

1.5. Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 5 и Раздел 6 от настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД, ЕИК 121833797 (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 19.04.2021г. до 31.07.2021г., включително. В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на награди от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на страницата на Организатора в www.igra.raider.bg.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет-страницата: www.igra.raider.bg

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца) към датата на регистрация за участие

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода от 19.04.2021г. до 31.07.2021г. включително  е закупило продукт/продукти Raider на обща стойност минимум 49.00 (четиридесет и девет) лева с вкл. ДДС и е осъществило регистрация на покупката си на www.igra.raider.bg с посочване на: код от касов бон с дата на покупката за периода на играта, три имена, телефонен номер и email. Регистрацията представлява безусловно приемане на настоящите Правила на рекламната игра, както и предоставяне на предвидените в електронната форма съгласия.

4.3. В Играта не могат да участват лица под 18 години. С регистрацията си и споделянето, участниците декларират, че са навършили 18 години към датата на регистрация за участие и/или са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

4.4. Участниците могат да участват с неограничен брой покупки, но могат да спечелят само една награда.

4.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ

5.1. В периода на провеждане на Играта потребителите могат да участват на адрес: www.igra.raider.bg

5.2. Организаторът осигурява интернет-страница на Играта в www.igra.raider.bg, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Играта, а именно: интернет-страницата на www.igra.raider.bg.

5.3. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукти Raider, предлагани от Организатора и/или партньор на Организатора. Всяка покупка на обща стойност минимум  49.00 (четиридесет и девет) лева с вкл. ДДС може да бъде регистрирана за участие в Играта еднократно.

5.4. Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода от 19.04.2021г. до 31.07.2021г. е закупило продукт/продукти  Raider на обща  стойност минимум 49 (четиридесет и девет) лева с ДДС и е осъществило регистрация на покупката си на www.igra.raider.bg с посочване на код от касов бон с дата на покупката за периода на играта, три имена, телефонен номер и email.

След изтичане на срока на играта, респективно рекламния период измежду всички участници, извършили регистрация, чрез провеждане на томбола на случаен принцип,  се избират печелившите участници, както следва: двама  участници, които да получат големите награди, а именно:  Електрически скутер Raider, 549650 – 1 (един) брой и Ховърборд Raider, 549749 – 1 (един) брой, печелившите участници от томболата ще се обявят в страницата на www.fb.com/RaiderPowerTools. Печелившите участници за малките награди ще се публикуват на страницата на играта(igra.raider.bg) в деня на тегленето, както и във Фейсбук станицана на Raider: www.fb.com/RaiderPowerTools.

5.5. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като напр. да използват неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, многократна регистрация на една и съща покупка, и др.

5.6. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.5, ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет-страницата www.igra.raider.bg може да бъде прекратен по преценка на Организатора.

5.7. Участниците се съгласяват и задължават да следват разпорежданията и инструкциите на Организатора и на лицата, определени да извършват интернет-поддръжка, администрация и модерация на Играта.

 

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ

6.1. Печелившите за големите награди ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер в присъствието на тричленна комисия на 10.08.2021г., същото важи и за малките  награди.

6.2. За да се осигури прозрачност и популяризиране на рекламната игра, участниците, спечелили големите и малките  награди, се обявяват на страницата www.igra.raider.bg  и  www.fb.com/RaiderPowerTools. На всички печеливши ще бъде изпратено изрично уведомление от Организатора на посочения от тях   при регистрация email. В срок от 5 работни дни всеки участник следва да изпрати потвърждение на получения email с трите си имена по лична карта, адрес, телефон за връзка и копие от гаранционна карта на закупения продукт и касовата бележка.

6.3. В случай че в срока по т. 6.2. участник не изпрати потвърждение, се счита, че участникът се отказва от наградата.

6.4.Печелившите участници ще бъдат заснети в професионална фотосесия, като снимките от тази фотосесия  и изявленията им ще бъдат разпространени в печатни и електронни медии и дигиталните канали на Raider и Euromaster – www.raider.bg и www.euromasterbg.com, официалните профили на Raider и Euromaster в социалните мрежи: Facebook, Instagram и платформи за видео споделяне YouTube.

 

РАЗДЕЛ. 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ:

7.1.За да получи наградата, участникът следва да отговаря на условията описани в Раздел 4 от настоящите правила.

7.2.Начинът и срокът на предоставянето на наградата на спечелилия участник се договарят индивидуално с участника. При получаването на наградата се подписва приемо – предавателен протокол и предоставя  копие от касовата бележка на закупения продукт.

7.3. Малките награди се получават по следния начин: чрез куриер на посочен адрес от участника за сметка на Организатора.

7.4. При получаване на наградата печелившият или съответно неговия представител -  трето лице, различно от печелившия, легитимиращ се с представено изрично нотариално заверено пълномощно, следва да представи личен документ – лична карта, с цел удостоверяване на самоличността му.

7.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, облаги, друга предметна награда или стоки.

7.6.„Евромастер Импорт - Експорт“ ООД не носи отговорност и не отговаря за невъзможност от страна на печелившия участник да получи наградата по независещи от Организатора причини.

7.7. Разноските по транспорт и доставка на наградата се поемат от Организатора.

7.8. Печелившите на големите награди в Играта с получаването им се съгласяват да бъдат фотографски заснети, като Организаторът има право да използва фотографските им изображения за промоционални и рекламни цели.

7.9.При получаване на големите награди, печелившите участници следва да попълнят в 2 екземпляра, издаден от „Евромастер Импорт - Експорт“ ООД документ за обработка на личните им  данни, с цел подаване на декларация и изплащане от страна на  „Евромастер Импорт - Експорт“ ООД на дължимия данък по чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) върху стойността на съответната награда.

7.10. Разноските за всички изискуеми от закона регистрации, застраховки и други документи от съответните държавни институции за голямата награда са за сметка на участника, който я спечели.

 

РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

8.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като изпрати изявление до Организатора.

8.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради обективни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата www.igra.raider.bg и или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

8.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницатаwww.igra.raider.bg

 

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страницата www.igra.raider.bg или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

9.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

9.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

9.4. Организаторът не отговаря:

9.4.1. за каквито и да е претенции, свързани с качеството, поддръжката или използването на наградите.

9.4.2. при невъзможност наградите да бъдат предоставени и/или използвани поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

9.5.Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на наградите.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Участието в Играта е доброволно. При необходимост всеки участник предоставя на Организатора трите си имена, телефон, адрес и e-mail за контакт. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни, като спазва българското и европейското законодателство.

10.2.„Евромастер Импорт - Експорт“ООД гарантира с максимална степен защитата на личните данни на всеки участник, обработвани при и по повод на провеждането на съответната активност.

10.3.Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; Категориите получатели на лични данни; Правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на „Евромастер Импорт - Експорт“ООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени и всяка друга информация, която Регламен (ЕС) 2016/679 изисква да бъде предоставена, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни, обработвани в „Евромастер Импорт Експорт“ООД при участие в рекламната игра, публикувана на интернет страницата на Организатора www.euromasterbg.com - Политика за защита на лични данни. Контакт за връзка по въпроси, свързани с лични данни - Електронна поща: dpo@euromasterbg.com.

10.4. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

10.5. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите.

10.6. При предоставяне на непълни и/или неверни лични данни Организаторът има право да откаже участието на участник в Играта.

10.7. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

10.8. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.

10.9. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Играта при изрично искане от участника. Организаторът си запазва правото да разпраща търговска информация за бъдещи активности, като участника по всяко време ще може да се отпише и да прекрати получаването на бъдещи писма.

10.10. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

 

РАЗДЕЛ 11. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Настоящите правила са  достъпни на интернет-страницата www.igra.raider.bg за периода на провеждане на Играта.

11.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

11.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.

11.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

11.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

11.6. Настоящите правила влизат в сила на 19.04.2021 г. и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата www.igra.raider.bg. Участниците следва сами да проверяват за промени в

Catalog image thumb

разгледайте онлайн
или изтеглете нашия
каталог raider 2021

Голям избор от над 4000 продукта
Изтегли